آمار
منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
کتاب ارزشمند اسرار مکنونه(جلد یک)

کتاب ارزشمند اسرار مکنونه(جلد یک)

کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن کُندالینی و چاکراها شاخه متافیزیک

کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن کُندالینی و چاکراها شاخه متافیزیک

دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه

دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه

کتاب ارزشمند مدیتیشن دو قلب شاخه متافیزیک

کتاب ارزشمند مدیتیشن دو قلب شاخه متافیزیک

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

گروه محصول -> دانشگاهی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستانقیمت: ۹۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 160     کد محصول :27315      حجم فایل:787,18 KB      نوع فایل :rarکلمات کلیدی:
آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش سکه شناسی-سکه های تبرستان-سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش کامل سکه های قدیمی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

در این محصول از سایت گنج یابی و علامت گنج فایلکار کتاب ارزشمند سکه های تبرستان رو براتون تهیه و منتشر کردیم , قطعا برای باستان شناسان محترم مفید و کارایی های متعددی دارد .

کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان,آموزش سکه های قدیمی

- آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

 

- ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن

 

آن چیزی که شما از کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان فرا میگیرید :

ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ
 
( اﻣﺮاي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن ) ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
(ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﮔﺎوﺑﺎرﮔﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻨﺎر ﻃﻼي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اﻣﺮاي ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاﺧﺬ
 
 
توضیحی مختصر از ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ :
 
ﺳـﮑﻪ ﻋﺒـﺎرت ازﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻪ وزن ﻣﻌـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روي ان ﻋﻼﻣـﺖ رﺳــﻤﯽ ﻧﻘــﺶ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ .
 
دوﻟــﺖ ﯾــﺎ ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﮐــﻪ ﻋﯿــﺎر و وزن آن را ﻧــﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃـﻼ، ﻧﻘــﺮه وآﻟﯿﺎژﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻧــﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ، ﺳـﮑﻪ از ﻓﻠـﺰات ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿـﻪ آن ﻫﻨـﻮز ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺴﺖ وﻫﻔـﺖ ﻗـﺮن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺮﺟـﺎي واﺳـﺘﻮار اﺳــﺖ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ،  
 
ﻣــﻮرخ ﺑــﺰرگ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ، ﻫــﺮودت ﺑــﻪ ﻃــﻮري ﮐــ  ﻣــﺸﻬﻮر اﺳــﺖ ﻟﯿــﺪﯾﻬﺎ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺮدﻣــﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺳــﮑﻪ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼ ﺿــﺮب زده اﻧــﺪ .
 
داﻧــﺸﻤﻨﺪان ﺳــﮑﻪ ﺷــﻨﺎس ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﻧﻈــﺮ ﻫــﺮودت را ﻗﺒــﻮل دارﻧــﺪ .
 
ﮐﺜــﺮت ﺛــﺮوت  وﺗﻤــﻮل ﺑــﯽ ﺣــﺴﺎب وﻓﺮاواﻧــﯽ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼي ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﻟﯿــﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺧﺘـﺮاع ﺳـﮑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
 
ﻗـﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎي ﻟﯿـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﻄﻌـﻪ ﭘﻬـﻦ ﻧــﺎﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳــﺖ از ﻣﺨﻠــﻮط ﻃــﻼ وﻧﻘــﺮه  بوده است . ﻧـﻮع ﻓﻠـﺰ وﺷـﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻮده ،  ﻧﻘـﺶ ، اﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ وزن ﻧﻘـﺶ یکسان نبوده .
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﭘــﺲ از ﺳــﻘﻮط دوﻟــﺖ ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ وﮐــﺸﺘﻪ ﺷــﺪن ﯾﺰرﮔــﺮد ﺳــﻮم آﺧــﺮﯾﻦ ﺷــﻬﺮﯾﺎر ساسانی در مرو 625 م ﺿــﺮب ﺳــﮑﻪ ﻫــﺎي ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ در ﺷــﻤﺎل اﯾــﺮان ﺑــﻪ وﺳﯿﻠﻪﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﺑـﺰرگ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم گاوبارگان ادامه یافت آنان از نسل جاماسب پادشاه ساسانی بودند که در سالهای 501-489 بر ایران حکومت کردند.
 
این سلسله به مدت 119 سال بر تبرستان حکومت کردند .
 
نخستین فرمانروای این سلسله گیل ملقب به ( گاو باره ) بود که بر رویان و گیلان فرمان میراند ..
 
 
توضیحات بیشتر و تاریخ سکه تبرستان و آموزش کامل سکه شناسی در این کتاب ارزشمند موجود هست که قطعا برای شما باستان شناسان محترم کاربردی هست.
 
 
فرمت این کتاب pdf می باشد و با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است
 
قیمت کتاب سکه شناسی تبرستان تنها 9 هزار تومان می باشد و بلافاصله بعد از خریدتون هم براتون ایمیل می شود و هم نمایش داده می شود
 
 
 
پشتیبانی ما همواره پاسخگوی نیاز شماست :
sepahan7.ir@gmail.com
09123770687 - 09361732973 : مواقع ضروری 
021-88406482 : تایم اداری 
 
 
 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش سکه شناسی  سکه های تبرستان  سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش کامل سکه های قدیمی  
محصولات مرتبط
دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه

دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه

قیمت: 60,000 ريال کد فایل:141094
کلمات کلیدی:  دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه-خرید و دانلود کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه-خرید و دانلود رمان تاریخی و کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه ترجمه محمد مجلسی-مرجع دانلود رمان های تاریخی و باستان شناسی-دانلود رمان تاریخی کوروش خورشید ایران زمین   خرید و دانلود رمان تاریخی و کتاب کوروش خورشید ایران زمین اثر گی راشه ترجمه محمد مجلسی کاربران گرامی به سایت گنج یابی و دفینه یابی...
کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) شاخه علوم غریبه

کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) شاخه علوم غریبه

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:140979
کلمات کلیدی:  کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) شاخه علوم غریبه-دانلود کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) علوم غریبه-دانلود کتاب های گنج یابی و دفینه یابی-بزرگترین مرجع آموزش علوم غریبه و متافیزیک -آموزش گنج یابی و دفینه یابی خرید و دانلود کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) شاخه علوم غریبه کاربران گرامی به سایت گنج یابی و دفینه یابی ganj.filekar.ir خوش آمدید امروز برای شما کتاب گنج سلطانی (روش ساختن طلسمات) را آماده کرده...
کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب

کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:140740
کلمات کلیدی:  کتاب  اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب-دانلود کتاب  اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب-دانلود و خرید کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب ترجمه عباس مخبر-دانلود کتاب های نایاب و کمیاب-بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه یابی در کشور   دانلود و خرید کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب ترجمه عباس مخبر کاربران گرامی به سایت گنج و دفینه یابی ganj.filekar.ir خوش آمدید امروز برای شما کتاب...
کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر

کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر

قیمت: 60,000 ريال کد فایل:140720
کلمات کلیدی:  کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر-کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر-دانلود و خرید کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر (خودهیپنوتیزم فوری)-دانلود کتاب های علوم غریبه و متافیزیک- کتاب آموزش خودهیپنوتیزم دانلود و خرید کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز بلر (خودهیپنوتیزم فوری) کاربران گرامی به سایت علوم غریبه  ganj.filekar.ir خوش آمدید امروز برای شما کتاب هیپنوتیزم سریع اثر فوربس رابینز را...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

حجم:12729KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه-خرید و دانلود کتاب مجربات هاشمی خزینته الفوائد -خرید و دانلود کتاب ارزشمند مجربات هاشمی خزینته الفوائد شاخه علوم غریبه-دانلود  کتاب مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) خرید و دانلود کتاب ارزشمند...

نسخه کامل کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

نسخه کامل کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

نسخه کامل کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

حجم:12551KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: نسخه کامل  کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-دانلود نسخه کامل  کتاب مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-نسخه کامل  کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-مرجع دانلود کتاب های علوم غریبه و متافیزیک گنج فایلکار-کتاب علوم غریبه مجربات ابن...

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

حجم:12469KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی-دانلود نرم افزار اندروید گنج یاب و دفینه یاب-برنامه اندروید گنج یابی و دفینه یانی- اپلیکیشن اندروید جوغن و گنج-اپلیکیشن اندروید دفینه یانی و علامت گنج دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یاب با عرض سلام...

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

حجم:11805KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه- دانلود و خرید کتاب کنز الخواص  شاخه علوم غریبه-خرید و دانلود کتاب  کنز الخواص  شاخه علوم غریبه و متافیزیک- دانلود کتاب کنز الخواص ،کنز الهیود ،کنز الذهب شاخه علوم غریبه -دانلود و خرید کتاب کنز الهیود خرید و...

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

حجم:7874KB | بازدید :6123

کلمات کلیدی : دانلود کتاب رمزیابی علائم و دفینه ها,علائم دفینه,علائم گنچ,علائم گنج یابی,دانلود کتاب دفینه ها,آموزش رمزیابی,آموزش شناخت علائم دفینه ها,علائم گنج,علائم دفینه ها   کتاب رمزیابی نمادهای دفینه و گنج   در این پست یک کتاب بسیار ارزشمند برای شناخت...

نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه

نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه

نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه

حجم:7367KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه- دانلود کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه-دانلود نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه (طالع بینی ابجدی ، علوم غریبه و درمان های معنوی)-دانلود کتاب کلید اسرار علوم غریبه-دانلود کتاب دعاهای...

کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب

کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب

کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب

حجم:5573KB | بازدید :1

کلمات کلیدی:  کتاب  اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب-دانلود کتاب  اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب-دانلود و خرید کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی اثر کارل توب ترجمه عباس مخبر-دانلود کتاب های نایاب و کمیاب-بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه یابی در...

دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان

دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان

دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان

حجم:5540KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان- خرید و دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان-مقاله فنجان نماها در باستان شناسی کردستان-هنر صخره ای فنجان نماها-دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان کاسه سنگ ها و جوغن ها-جوغن ها و فنجان نماها در...