آمار
منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

کتاب ارزشمند میرداماد جلد 2

کتاب ارزشمند میرداماد جلد 2

کتاب ارزشمند آموزش نومرولوژی

کتاب ارزشمند آموزش نومرولوژی

کتاب آيين تدفين گورخمره اي دوران اشكاني

کتاب آيين تدفين گورخمره اي دوران اشكاني

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه  و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه  و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

گروه محصول -> دانشگاهی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستانقیمت: ۹۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 160     کد محصول :27315      حجم فایل:787,18 KB      نوع فایل :rarکلمات کلیدی:
آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش سکه شناسی-سکه های تبرستان-سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش کامل سکه های قدیمی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

در این محصول از سایت گنج یابی و علامت گنج فایلکار کتاب ارزشمند سکه های تبرستان رو براتون تهیه و منتشر کردیم , قطعا برای باستان شناسان محترم مفید و کارایی های متعددی دارد .

کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان,آموزش سکه های قدیمی

- آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

 

- ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن

 

آن چیزی که شما از کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان فرا میگیرید :

ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ
 
( اﻣﺮاي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن ) ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
(ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﮔﺎوﺑﺎرﮔﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻨﺎر ﻃﻼي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اﻣﺮاي ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاﺧﺬ
 
 
توضیحی مختصر از ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ :
 
ﺳـﮑﻪ ﻋﺒـﺎرت ازﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻪ وزن ﻣﻌـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روي ان ﻋﻼﻣـﺖ رﺳــﻤﯽ ﻧﻘــﺶ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ .
 
دوﻟــﺖ ﯾــﺎ ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﮐــﻪ ﻋﯿــﺎر و وزن آن را ﻧــﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃـﻼ، ﻧﻘــﺮه وآﻟﯿﺎژﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻧــﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ، ﺳـﮑﻪ از ﻓﻠـﺰات ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿـﻪ آن ﻫﻨـﻮز ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺴﺖ وﻫﻔـﺖ ﻗـﺮن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺮﺟـﺎي واﺳـﺘﻮار اﺳــﺖ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ،  
 
ﻣــﻮرخ ﺑــﺰرگ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ، ﻫــﺮودت ﺑــﻪ ﻃــﻮري ﮐــ  ﻣــﺸﻬﻮر اﺳــﺖ ﻟﯿــﺪﯾﻬﺎ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺮدﻣــﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺳــﮑﻪ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼ ﺿــﺮب زده اﻧــﺪ .
 
داﻧــﺸﻤﻨﺪان ﺳــﮑﻪ ﺷــﻨﺎس ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﻧﻈــﺮ ﻫــﺮودت را ﻗﺒــﻮل دارﻧــﺪ .
 
ﮐﺜــﺮت ﺛــﺮوت  وﺗﻤــﻮل ﺑــﯽ ﺣــﺴﺎب وﻓﺮاواﻧــﯽ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼي ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﻟﯿــﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺧﺘـﺮاع ﺳـﮑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
 
ﻗـﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎي ﻟﯿـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﻄﻌـﻪ ﭘﻬـﻦ ﻧــﺎﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳــﺖ از ﻣﺨﻠــﻮط ﻃــﻼ وﻧﻘــﺮه  بوده است . ﻧـﻮع ﻓﻠـﺰ وﺷـﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻮده ،  ﻧﻘـﺶ ، اﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ وزن ﻧﻘـﺶ یکسان نبوده .
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﭘــﺲ از ﺳــﻘﻮط دوﻟــﺖ ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ وﮐــﺸﺘﻪ ﺷــﺪن ﯾﺰرﮔــﺮد ﺳــﻮم آﺧــﺮﯾﻦ ﺷــﻬﺮﯾﺎر ساسانی در مرو 625 م ﺿــﺮب ﺳــﮑﻪ ﻫــﺎي ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ در ﺷــﻤﺎل اﯾــﺮان ﺑــﻪ وﺳﯿﻠﻪﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﺑـﺰرگ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم گاوبارگان ادامه یافت آنان از نسل جاماسب پادشاه ساسانی بودند که در سالهای 501-489 بر ایران حکومت کردند.
 
این سلسله به مدت 119 سال بر تبرستان حکومت کردند .
 
نخستین فرمانروای این سلسله گیل ملقب به ( گاو باره ) بود که بر رویان و گیلان فرمان میراند ..
 
 
توضیحات بیشتر و تاریخ سکه تبرستان و آموزش کامل سکه شناسی در این کتاب ارزشمند موجود هست که قطعا برای شما باستان شناسان محترم کاربردی هست.
 
 
فرمت این کتاب pdf می باشد و با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است
 
قیمت کتاب سکه شناسی تبرستان تنها 9 هزار تومان می باشد و بلافاصله بعد از خریدتون هم براتون ایمیل می شود و هم نمایش داده می شود
 
 
 
پشتیبانی ما همواره پاسخگوی نیاز شماست :
sepahan7.ir@gmail.com
09123770687 - 09361732973 : مواقع ضروری 
021-88406482 : تایم اداری 
 
 
 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش سکه شناسی  سکه های تبرستان  سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش کامل سکه های قدیمی  
محصولات مرتبط
آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

قیمت: 90,000 ريال کد فایل:137353
کلمات کلیدی: آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش سکه شناسی-سکه های تبرستان-سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش کامل سکه های قدیمی آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان در این محصول از سایت گنج یابی و علامت گنج فایلکار کتاب ارزشمند سکه های تبرستان رو براتون تهیه و منتشر کردیم , قطعا برای باستان شناسان محترم مفید و کارایی های متعددی دارد . - آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان   - ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ...
کتاب ارزشمند چهره شناسی و ویژگی فردی

کتاب ارزشمند چهره شناسی و ویژگی فردی

قیمت: 140,000 ريال کد فایل:134185
کتاب ارزشمند چهره شناسی و ویژگی فردی   در این محصول از سایت ganj.filekar.ir کتاب ارزشمند چهره شناسی و ویژگی فردی از شاخه علوم غریبه برای شما تهیه و منتشر کردیم . این کتاب بسیار ارزشمند و توضیحات آن بسیار روان و در عین حال کامل هست .   -کتاب چهره شناسی و ویژگی فردی   شاخه: علوم غریبه   نویسنده: فرانسیس بو   مترجم: دکتر غلامرضا افشار نادری   این کتاب شامل:   1-دیباچه 2-مبانی شکل 3-عناصر...
کتاب کنز الاسرار به صورت کامل

کتاب کنز الاسرار به صورت کامل

قیمت: 330,000 ريال کد فایل:132313
کتاب کنز الاسرار به صورت کامل   در این مطلب از سایت ganj.filekar.ir یک کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب در زمینه علوم غریبه و متافیزیک رو برای شما عزیزان تهیه و منتشر  کردیم . این کتاب بسیار و بسیار کمیاب هست و قیمت آن بیش از 800 هزار تومان هست اما با تلاش تیم طراحی وب سپاهان هفت این کتاب رو به صورت pdf تبدیل کردیم و شما تنها با پرداخت 33 هزار تومان میتونید کتاب کنز الاسرار و یا کنوز الاسرار رو داشته باشید...
کتاب ارزشمند تعلیمات تانترا

کتاب ارزشمند تعلیمات تانترا

قیمت: 120,000 ريال کد فایل:131339
کلمات کلیدی: کتاب آموزش تانترا,آموزش تانترا,tantra,دانلود کتاب آموزش تانترا به صورت کامل,کتاب ارزشمند تعلیمات تانترا,کتاب علوم غریبه و متافیزیک,طلسم و متافیزیک   کتاب ارزشمند تعلیمات تانترا در این پست از سایت یکی از کتاب های ارزشمند شاخه علوم غریبه و متافیزیک , تعلیمات تانترا رو براتون تهیه و منتشر کردیم . این کتاب ارزشمند در 2 جلد هست که با تلاش تیم طراحی وب سپاهان هفت تونستیم هر 2 جلد رو در اختیار شما عزیزان قرار...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

دانلود کتاب رمزیاب نماد دفینه

حجم:7874KB | بازدید :5972

کلمات کلیدی : دانلود کتاب رمزیابی علائم و دفینه ها,علائم دفینه,علائم گنچ,علائم گنج یابی,دانلود کتاب دفینه ها,آموزش رمزیابی,آموزش شناخت علائم دفینه ها,علائم گنج,علائم دفینه ها   کتاب رمزیابی نمادهای دفینه و گنج   در این پست یک کتاب بسیار ارزشمند برای شناخت...

دانلود کتاب pdf فلسفه نیچه

دانلود کتاب pdf فلسفه نیچه

دانلود کتاب pdf فلسفه نیچه

حجم:1816KB | بازدید :1226

کلمات کلیدی : کتاب نیچه,فلسفه نیچه,دانلود کتاب نیچه,فلسفه نیچه چی بود,کتاب نیچه به صورت pdf کتاب فلسفه نیچه به صورت PDF در این پست کتاب ارزشمند فلسفه نیچه رو براتون تهیه و منتشر کردیم ... امیداوریم که لذت ببرید ...   بخشی از این کتاب ارزشمند :   این کتاب...

کتاب نشانه های دفینه و گنج PDF

کتاب نشانه های دفینه و گنج PDF

کتاب نشانه های دفینه و گنج PDF

حجم:1439KB | بازدید :10682

نشانه های گنج و دفینه چیست ؟   در نهایت با همکاری سایت همکاری در فروش فایلکار و همچنین سایت دفاین و دانلود مقاله تونستیم کتاب ارزشمند دیگه ای رو در جهت نیاز شما منتشر کنیم.   دانلود کتاب نشانه های گنج و دفینه ها   اگه نشانه هایی رو دیدید و شک دارید که آیا...

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

حجم:787KB | بازدید :1

کلمات کلیدی: آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش سکه شناسی-سکه های تبرستان-سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش کامل سکه های قدیمی آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان در این محصول از سایت گنج یابی و علامت گنج فایلکار کتاب ارزشمند سکه های تبرستان رو...

ترفند بازاریابی از بازاریاب های بزرگ دنیا

ترفند بازاریابی از بازاریاب های بزرگ دنیا

ترفند بازاریابی از بازاریاب های بزرگ دنیا

حجم:424KB | بازدید :701

کلمات کلیدی: ترفندهای بازاریابی, بازاریابی,ترفند افزایش درآمد,بازاریابی,آموزش بازاریابی,آموزش افزایش درآمد   ترفندهای بازاریابی از زبان بازاریاب های بزرگ دنیا   خیلی خوب .... این پست فقط و فقط برای کسانی مفید هست که به فکر پیشرفت تو تجارت و کسب و کارشون و...

فروش مدال و گردنبندهای زیبا و جذاب با جنس سنگهای قیمتی نقره

فروش مدال و گردنبندهای زیبا و جذاب با جنس سنگهای قیمتی نقره

فروش مدال و گردنبندهای زیبا و جذاب با جنس سنگهای قیمتی نقره

حجم:16KB | بازدید :1087

در این بخش از سایت گردنبند و مدال های زیبا و شیک و متفاوت ساخته شده از سنگهای زینتی و گرانقیمت از جنس نقره رو برای شما عزیزان قرار دادیم . گردنبند و مدال هایی که در زیر براتون قرار دادیم بسیار خاص و متفاوت بوده و توسط دوستان عزیز در کارگاه و با بهترین کیفیت از جنس فلز نقره...

4 کتاب ارزشمند آموزش اعتماد به نفس جادویی

4 کتاب ارزشمند آموزش اعتماد به نفس جادویی

4 کتاب ارزشمند آموزش اعتماد به نفس جادویی

حجم:1KB | بازدید :1

کلمات کلیدی : آموزش اعتماد به نفس-چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم-آموزش به دست آوردن اعتماد به نفس-اعتماد به نفس و آموزش آن - دانلود کتاب آموزش اعتماد به نفس-راه های بدست آوردن اعتماد به نفس-4 کتاب ارزشمند آموزش اعتماد به نفس جادویی-دانلود کتاب آموزش اعتماد به نفس 4 کتاب...

دانلود کتاب جدید تجربیات و ریزه کاری باستان شناسی

دانلود کتاب جدید تجربیات و ریزه کاری باستان شناسی

دانلود کتاب جدید تجربیات و ریزه کاری باستان شناسی

حجم:1KB | بازدید :3898

در این پست دانلود کتاب جدید باستان شناسی (تجربیات و ریزه کاری های علوم باستانی) رو برای شما عزیزان قرار دادیم . دانشجویان رشته باستان شناسی و کارشناسان باستان شناسی میتونند با خرید و دانلود این کتاب اطلاعات و تجربیات خودشون رو بالا ببرند . کتابی که هم اکنون برای شما عزیزان...